caption

 صفحه اصلی | محصولات | دانلودها
 

» محصولات » تطبیق محصولات نارسیس با سطوح استاندارد زبان انگلیسی

 

                           
 

BASIC USER
کاربر مبتدی

INDEPENDENT USER
کاربر مستقل

PROFICIENT USER
کاربر ماهر

                           
 
 ابتدایی مقدماتی  پایین تراز متوسط متوسط بالاتر از متوسط پیشرفته مهارت کامل
 Beginner Elementary   Lwr Intermediate Intermediate  Upr Intermediate Advanced Proficiency

فرض بر اینست که هیچ مطالعه قبلی در زبان انگلیسی ندارید.

شما می‌توانید از عهده فعالیتهای روزمره بسیار محدودی برآیید.

شما می‌توانید از عهده فعالیتهای کلیشه ای روزمره برآیید. هنوز دارای دانش زبان کافی برای حل مشکلات روزمره به تنهایی نیستید، اما میتوانید از عهده انجام تعاملات ساده روزانه، برآیید.

شما می‌توانید از عهده فعالیتهای خودمانی روزمره گوناگونی برآیید. می توانید در مکالمات دوستانه، استفاده مؤثر و مستقلی از زبان داشته باشید. هنوز اشتباهات زیادی وجود دارد، اما در بیشتر شرایط می‌توانید پیامهای کلی را درک کنید.

شما می توانید کارهای ساده و کلیدی را انجام دهید. در موقعیتهای کاملاً دشوار و پیچیده، به اندازه کافی راحت هستید. هرچند در وضعیتهای پیچیده، خطاهایی دارید، اما دوباره به راحتی به حالت اول برمی‌گرید.

شما می‌توانید از عهده انجام کارهای پیچیده برآیید. هم اکنون تسلط بسیار خوبی در زبان دارید، به طور با ثباتی روان، بدون اشتباه و منظم هستید. می‌توانید از پس موقعیتهای دشوار و پیچیده برآیید.

شما می توانید با فصاحت، بدون اشتباه و به طور مناسب از زبان استفاده کنید. در حال حاضر به سطحی فوق‌العاده از فصاحت رسیده اید که با یک متکلم بومی، برابری می‌کند.

                           

 شرح سطوح
فارسی-انگلیسی

                           

 کتابهای New Interchange

                           

 کتابهای New Headway

 ابتدایی مقدماتی  پایین تراز متوسط متوسط بالاتر از متوسط پیشرفته مهارت کامل
 Beginner Elementary   Lwr Intermediate Intermediate  Upr Intermediate Advanced Proficiency
                           

 IElTS Equivalent Exam Score

4.5

6.5  6.5 8.0

9.0

 

5.0

6.0

 7.0

 8.5

                           

  TOEFL Equivalent Exam Score 
(Paper Based)

       

 550

 650

 
      500  600    
                           

 TOEFL Equivalent Exam Score 
(Computer Based)

        213  280  
      173 250    
                           
 Cambridge Equivalent Exam Score KET

PET

   

FCE

CPE

 
           

CAE

   
                           
                           

 معادل امتحانات استاندارد

 ابتدایی مقدماتی  پایین تراز متوسط متوسط بالاتر از متوسط پیشرفته مهارت کامل
 Beginner Elementary   Lwr Intermediate Intermediate  Upr Intermediate Advanced Proficiency

سطوح محصولات نارسیس

Narcis Dictionary
v. 5
                     
Maximum Vocab I
                     

Maximum Vocab II

                     

Maximum Vocab III

                     
Maximum Collegiate
                 
Maximum TOEFL
                 
Maximum 504 Essential words
         
Maximum Idioms & Phrasal verbs